≡ 》 Her Beauty

6 เรื่องราวที่น่าพิศวงที่เกี่ยวกับต้นนารีผล

ในปี พ.ศ. 2551 เกิดปรากฏการณ์ขึ้นในประเทศไทยที่กระตุ้นความอยากรู้ของสาธารณชนทั้งในประเทศ และทั่วโลก มันเกี่ยวข้องกับต้นไม้ผลไม้รูปร่างแปลกประหลาดที่เรียกว่านารีผล